Landschap

In Nederland is alles landschap. De mens heeft overal de vorm van de omgeving beïnvloed. Hieraan komt geen einde. Daardoor is de enige vaste eigenschap van het landschap dat het verandert, zowel qua vorm als qua gebruik. Alle overheden houden zich bezig met de kwaliteit van het landschap. Om deze veranderingen in goede banen te leiden worden eisen gesteld aan nieuwe ontwikkelingen. Hiertoe worden diverse beleidsplannen opgesteld.  Landschappelijk waardevolle gebieden kennen minder mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en veranderingen dan andere gebieden (denk aan stadsrandzones of transformatiegebieden). Een landschapsarchitect is de juiste persoon om de bestaande kwaliteit te bewaken of juist kwaliteit te introduceren op plekken waar deze ontbreekt.

Landschapsontwerp richt zich op alle ruimtelijke vraagstukken buiten het stadslandschap. Het gaat dan met name om het landelijk gebied, natuurgebieden en recreatieterreinen. Wij ontwerpen zowel grootschalige herstructurering van een landschap in het kader van een gebiedsontwikkeling of natuurontwikkeling, als kleinschalige functiegerichte ingrepen in een bestaande groene omgeving. Denk daarbij aan erftransformaties van (voormalige) boerenerven, kleinschalige nieuwbouw of functiewijziging van hoofd- en bijgebouwen, natuurgerichte recreatie of horeca, ecologische stapstenen en gerichte aanplant van zogenoemde kleinschalige landschapselementen (boomgaarden, hagen, houtwallen, groensingels en bomenrijen). Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.