Ruimtelijke kwaliteit

De aantrekkelijkheid van een stad, dorp of landschap hangt nauw samen met de onderlinge samenhang van gebouwen, het kleur- en materiaalgebruik, de aanwezigheid van groen en/of water en de relatieve hoeveelheid van de beeldbepalende elementen. Het vastleggen van de regels voor die ruimtelijke kwaliteit gebeurt voor bebouwde gebieden in beeldkwaliteitplannen en welstandsnota’s en voor landelijke gebieden in de vorm van landschapsbeleidsplannen. Het is mogelijk dat provincie of gemeente naast een wijziging van het bestemmingsplan een goede landschappelijke inpassing of een beeldkwaliteitplan eist, om daarmee de ruimtelijke kwaliteit te verankeren in een juridisch bindend plan. Wij hebben een ruime ervaring met beeldkwaliteitsvraagstukken van kleine (een enkele nieuwe woning of bijgebouw) tot grote (nieuwe woonwijk of recreatiepark) projecten en alles daar tussenin. Onze opdrachtgevers zijn zowel particulieren als bedrijven (projectontwikkelaars) en gemeenten.

Ruimtelijke kwaliteit gaat niet alleen om de bebouwing maar ook om het samenspel van bebouwing en groen. Het groen is belangrijk zowel in stad en dorp, als daarbuiten. Bomen, struiken, vaste planten en gras zijn meer dan een verzameling groene blaadjes. Ze leveren zuurstof, zuiveren de lucht en vangen fijnstof af. Maar minstens zo belangrijk is dat ze structuur geven aan en een aantrekkelijke aankleding vormen van tuin, straat, park, plein en landschap. Het is dus belangrijk goed na te denken over de groene ruimte en de inrichting ervan.

Waar groen beeldbepalend is (of zou moeten zijn) binnen de bebouwde kom wordt vaak vastgelegd in een groenstructuurplan. Welke soorten waar worden toegepast wordt uitgewerkt in een beplantingsplan. P15 (stads)landschappen zet vanuit de situatieve benadering altijd in op het realiseren van een sterk groen raamwerk waarbinnen enige flexibiliteit is wat betreft de functionele invulling. Dit groen raamwerk bepaald dan de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe inrichting van een locatie of gebied.

Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden en hoe uw initiatief verbeterd zou kunnen worden door in te zetten op kwaliteit.