Inpassingsplannen

Bij landschappelijke inpassing gaat het om het inpassen van een gebouw of een specifieke functie in het landschap. Bij een goede inpassing wordt rekening gehouden met de typische kenmerken en kwaliteiten van het landschap. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen buiten het bestaand stedelijk gebied of de ecologische hoofdstructuur vraagt de provincie meestal dat de initiatiefnemer zorgt voor een kwaliteitsverbetering van het landschap. Dit geldt zowel voor planmatige (stedelijke) ontwikkelingen en infrastructuur, alsook voor de uitbreiding van individuele functies en herontwikkeling van bestaande locaties. Als op basis van bestaand beleid een functie of ontwikkeling als passend wordt aangemerkt kan deze worden gerealiseerd indien er ook landschapsversterkende maatregelen tegenover staan.

Bij bijna iedere ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied moet een landschappelijk inpassingsplan worden opgesteld. Zo proberen gemeenten hun buitengebied aantrekkelijk te houden. Per gemeente zijn de eisen die gesteld worden aan de landschappelijke inpassing anders. Zo zijn er gemeentes waar een gedetailleerd beplantingsplan en een overzicht van de materialen van de bebouwing moet worden aangeleverd. Bij andere gemeentes hoeft een inpassingsplan minder gedetailleerd te zijn en dient vooral het principe te worden voorgelegd.

P15 (stads)landschappen heeft in diverse provincies landschappelijke inpassingen ontworpen. Dit ging dan met name om uitbreiding van (bedrijfs)bebouwing, erfverkavelingen, Ruimte-voor-Ruimte-woningen, (vakantie)woningen en kampeermiddelen. Wij helpen u graag met een maatwerkoplossing die voldoet aan de eisen van de betreffende gemeente.